AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), BRUNET PUBLICITAT SL manifesta que el domini www.brunetpublicitat.com es propietat de BRUNET PUBLICITAT SL, amb CIF B-60973278, i amb domicili a c. Sant Oleguer, n. 77 C, 08202 Sabadell (Barcelona).

Que BRUNET PUBLICITAT SL  consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 28683, Llibre 216, Foli B-138610.

BRUNET PUBLICITAT SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, BRUNET PUBLICITAT SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de BRUNET PUBLICITAT SL estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de BRUNET PUBLICITAT SL poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de BRUNET PUBLICITAT SL o les seves llicencies. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de BRUNET PUBLICITAT SL.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, ho fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer responsabilitat de la mercantil BRUNET PUBLICITAT SL, CIF: B-60973278.

Si aquestes dades són facilitades en els formularis de:

Contacte: Aquestes dades seran incorporades en el fitxer de contactes, responsabilitat de l’entitat, amb la finalitat de poder atendre a la seva petició o consulta. Aquestes dades no seran transmesos a tercers i seran conservats fins que se de resposta a la seva consulta.

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-es, així  com el dret a la portabilitat de les dades, pot dirigir-se a: c. SantOleguer, n. 77 C, 08202 Sabadell (Barcelona), o bé, enviar un correu electrònic a brunet@brunetpublicitat.com.

S’informa que també pot presentar una reclamació si així ho considera, davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

 Aquesta web és propietat de BRUNET PUBLICITAT SL. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per BRUNET PUBLICITAT SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de BRUNET PUBLICITAT SL l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de BRUNET PUBLICITAT SL

BRUNET PUBLICITAT SL no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari És el propietari del suport en el qual el software es gravat. BRUNET PUBLICITAT SL poseeix tots els drets de propietat industrial i intelectual, incloent el sowftare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.